ZARZĄDZENIE Nr 106/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 30 listopada 2017 roku


w sprawie zmian  budżetu  gminy na 2017 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art.257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku
poz. 2077) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na
2017 rok zarządzam, co następuje:


§ 1


1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o 183.536,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 183.536,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  kwota 55.971,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 127.565,00zł


2.Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o 69.865,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 69.865,00 zł
z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 63.400,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 6.465,00 zł


§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o 725.402,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 722.402,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  kwota 55.971,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 127.565,00zł
- wydatki majątkowe kwota 3.000,00 zł

2.Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 611.731,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 611.479,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 63.400,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 6.465,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 252,00 zł


§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2017 rok
- po stronie dochodów budżetowych                            169.781.069,61 zł
- po stronie wydatków budżetowych                            164.686.900,87 zł
- nadwyżka budżetu                                                         5.094.168,74 zł
- przychody budżetu                                                        6.483.161,00 zł
- rozchody budżetu                                                        11.577.329,74 zł

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.