Zamknij okno Drukuj dokument

Zgromadzenia publiczne

 

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagle i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Tego rodzaju zgromadzenie nie jest objęte obowiązkiem uprzedniego złożenia zawiadomienia o zamiarze jego odbycia.

  

 

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

  

1. organizowanych przez organy władzy publicznej;

2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:


1. organu gminy - w postępowaniu zwykłym  lub
2. Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - w postępowaniu uproszczonym

 

Jeżeli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.


3. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
    1) w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni
  i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia;
    2) w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną 
 datą zgromadzenia.
4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w siedzibie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w godzinach pracy Urzędu Miasta I Gminy w Bogatyni) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz.1219).

 

 

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

1.     Pobierz i wydrukuj zawiadomienie;

2.     Wypełnij zawiadomienie i podpisz;

3.      Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna  osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w Kancelarii Urzędu lub prześlij je faksem ( 75 77 25 229) albo zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na  adres e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

4.     Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

 

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania określone w art. 10 wnosi się z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

  

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia  o zgromadzeniu.

 

 Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia,  jeżeli:

1.     jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

2.     jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo  o zgromadzeniach.


Decyzję o zakazie zgromadzenia (dotyczy postepowań zwykłych) organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

 

Wymagane dokumenty:

 

POSTEPOWANIE ZWYKŁE:

  

      1. Zawiadomienie  o zgromadzeniu publicznym, które powinno zawierać:

  

a.     imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

b.     imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

c.     cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

d.     datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

e.     informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

2.     Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

3.     Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE:                                                                                                                                        

1.  zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, które powinno zawierać:

   -    imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

-    datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

-     ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone,
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres:zarzadzanie.kryzysowe@bogatynia.pl

  lub

Zadzwoń do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

   tel. 75 77 25 200

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Opłaty:

Brak

Termin odpowiedzi:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego.

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie  decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Tryb odwoławczy:

Do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi:

 1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

 

 2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

 3. Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 metrów pomiędzy zgromadzeniami i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. W przypadku gdy wniesione zawiadomienie nie spełniało wymagań określonych w art. 10 ustawy, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta jego ponownego wniesienia, o ile tak wniesione zawiadomienie spełnia te wymagania. Zgromadzeniom o których mowa w art. 26a ustawy (zgromadzenia organizowane cyklicznie na które zgodę wydał Wojewoda) przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu odbycia zgromadzenia.

 

4. Organ gminy niezwłocznie wzywa, telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń organizatorów zgromadzeń, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu.

 

 5. Organ gminy może przeprowadzić rozprawę administracyjną, jeżeli usprawni to uzgodnienie zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń.

   

6. Organ gminy niezwłocznie, nie później jednak niż na 120 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, wzywa, telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organizatorów zgromadzeń do uczestnictwa w rozprawie administracyjnej. Niestawienie się organizatora zgromadzenia na rozprawę nie wstrzymuje jej przebiegu.

   

7. Organizatorom zgromadzeń, którzy uczestniczą w rozprawie administracyjnej, organ gminy może przedstawić propozycję zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia.

   

8. Jeżeli na rozprawie administracyjnej organizatorzy zgromadzeń nie uzgodnią miejsca lub czasu zgromadzeń w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, organizatorzy zgromadzeń dokonują wyboru miejsca lub czasu zgromadzeń zgodnie z kolejnością wniesienia zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, spełniających wymagania określone w art. 10 ustawy.

 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 408 ze zm.)

 

Wymagane załączniki:

  

1.     Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym + Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator)

2.     Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone

Załączniki do pobrania

1.     wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego

2.     wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone

Załączniki

Zawiadomienie- postępowanie zwykłe (16.8kB)    
Zawiadomienie- postępowanie uproszczone (35.5kB)    
Oświadczenie przewodniczącego (12kB)    

Metadane

Źródło informacji:Iwona Czajkowska-Dżoga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Czajkowska-Dżoga
Data wprowadzenia:2018-04-11 08:14:09
Opublikował:Iwona Czajkowska-Dżoga
Data publikacji:2018-04-11 08:26:56
Ostatnia zmiana:2019-08-07 14:05:19
Ilość wyświetleń:540