Bogatynia, dnia 21 listopada 2012 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na 28 listopada 2012 roku godz. 10.00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bogatynia - Aleja Zesłańców Sybiru - projekt nr 859.2012.
4.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok.
6.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2011 rok oraz za I półrocze 2012 roku.
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni,
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni,
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni,
- Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni,
- Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni,
7.Podjęcie uchwał:
7.1.w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – projekt nr 866.2012.
7.2.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok – projekt nr 862.2012.
7.3.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok - projekt nr 863.2012.
7.4.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 - projekt nr 864.2012.
7.5.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt nr 861.2012.
7.6.w sprawie zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni oraz w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XLIV/819/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów – projekt nr 865.2012.
8.Sprawy różne, wolne wnioski.
9.Interpelacje i zapytania.
10.Informacje i komunikaty przewodniczącego.
11. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy i Miasta
Dorota Bojakowska