Zarządzenie Nr 55
Burmistrza Miasta i Gminy
w Bogatyni
z dnia  7 czerwca  2017 r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej  do przeprowadzenia konkursu na dyrektora  Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni

Na  podstawie  art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2,  ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (t.j.  Dz. U.  z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) zarządzam  co następuje:


§ 1

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni  w składzie osobowym:
1. Monika Oleksak  - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący
2. Artur Bohdanowicz  - przedstawiciel organu prowadzącego – z-ca przewodniczącego
3. Karina Gorczyca - przedstawiciel organu prowadzącego – członek
4. Waldemar Urbaniak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek
5. Anna Baśkiewicz -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek
6. Elżbieta Tyc -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek
7. Beata Czesnakowska - przedstawiciel rady pedagogicznej – członek
8. Monika Żak  - przedstawiciel rady pedagogicznej – członek
9. Katarzyna Gębuś - przedstawiciel rady rodziców – członek
10. Marta Bodziony - przedstawiciel rady rodziców – członek
11. Violetta Bachór – przedstawiciel ZNP – członek

§ 2

Komisja Konkursowa przeprowadzi konkurs zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.).


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.