ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Bogatyni na dzień 21 listopada 2018 roku na godz. 10.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Złożenie ślubowania przez radnych.
3.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4.Wystąpienia zaproszonych gości.
5.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w  Bogatyni
5.1.zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni,
5.2.powołanie Komisji Skrutacyjnej,
5.3.prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
5.4.przeprowadzenie głosowania tajnego,
5.5.podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,
5.6.przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6.Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni
6.1.zgłaszanie kandydatów na funkcję I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni,
6.2.powołanie Komisji Skrutacyjnej,
6.3.prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
6.4.przeprowadzenie głosowania tajnego,
6.5.podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7.Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni
7.1.zgłaszanie kandydatów na funkcję II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni,
7.2.powołanie Komisji Skrutacyjnej,
7.3.prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
7.4.przeprowadzenie głosowania tajnego,
7.5.podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
8.Powołanie stałych komisji Rady Miejskiej w Bogatyni, ustalenie zakresów ich działania i składów osobowych.
9.Zamknięcie obrad.