ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 9 marca 2020r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 209.2020/                       
3.2. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego/j Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 210.2020/
3.3. zmieniająca uchwałę w  sprawie powołania stałej Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 211.2020/
3.4. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 212.2020/
3.5. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 213.2020/
3.6. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 214.2020/
3.7. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym /projekt nr  215.2020/
3.8. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bogatyni oraz planu pracy / kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok /projekt nr 216.2020/
3.9. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Bogatynia /projekt nr 217.2020/
3.10. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia na rok szkolny 2019/2020 /projekt nr 218.2020/
3.11. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Straż Miejska /projekt nr 219.2020/
3.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 220.2020/
3.13. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok /projekt nr 225.2020/
4. Sprawozdanie za 2019 rok z działalności Rady Miejskiej, z realizacji planu pracy Rady Miejskiej oraz sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2019 roku
6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
7. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Artur Oliasz