Uchwała Nr XX/174/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004 r.

w sprawie podjęcia inicjatywy wypracowania wspólnego modelu edukacji dzieci polskich i niemieckich

Na podstawie art. art. 7 ust. 1 pkt 8, 18 ust. 1 pkt z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy i Miasta w Bogatyni, mając na uwadze pkt 3.1 Strategii rozwoju oświaty w mieści i gminie Bogatynia na lata 2000-2008 przyjętej Uchwałą Nr XXIX/227/2000 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 5 grudnia 2000 roku, uchwala co następuje:

§ 1

W ramach Związku Miast ,,Mały Trójkąt” Bogatynia - Hradek n/N - Zittau podejmuje się inicjatywę zmierzającą do wypracowania wspólnego modelu edukacji dzieci polskich i niemieckich w Zespole Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Porajowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.