Bogatynia, dnia 4 sierpnia  2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego znak: NK-N.4131.4.15.214.MR1 z dnia 4 lipca 2014 r. stwierdzającego nieważność uchwały nr LXXXV/1144/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia  6 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jasna Góra z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie odwołania Sołtysa Jasnej Góry.
 
3.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak