ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  06 grudnia 2018r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1 wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 16.2018/
2.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018 – 2028 /projekt nr 17.2018/
3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska