ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  07 marca 2019r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1.  Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Omówienie realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2014 – 2020”
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Bogatyni oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok /projekt nr 62.2019/
6.2. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 61.2018/
6.3. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /projekt nr 63.2019/
6.4. w sprawie skargi Fundacji Wzajemnej Pomocy „Arka” z/s w Krzywej na szkodliwe działania poprzedniego Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza na rzecz współpracy i pomocy osobom bezdomnym z terenu Bogatynia /projekt nr 64.2019/
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Morawski