ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  16 maja 2019r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 80.2019/
6. Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku /projekt nr 73.2019/
7.2 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Opolnie Zdroju /projekt nr 76.2019/
7.3 w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 78.2019/
7.4 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego /projekt nr 77.2019/
7.5 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Miasta i Gminy Bogatynia” na lata 2019 – 2023 /projekt nr 79.2019/
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.