ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  28 maja  2019r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji., stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – terenu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w rejonie wsi Opolno – Zdrój /projekt nr 89.2019/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska