Bogatynia, dnia  29.06.2019r.
        
INFORMACJA
PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ
W BOGATYNI

W  dniu 28.06.2019r. do Biura Rady wpłynęły dwa wnioski na podstawie art.20 ust.3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. , poz.506):
1. wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o zwołanie sesji w dniu 01.07.2019r.  na godz.10.00
2. wniosek grupy 7  radnych  o zwołanie sesji w dniu 04.07.2019r.na godz.9.00

W związku z powyższym, ponieważ obydwa wnioski dotyczą konieczności przedstawienia mieszkańcom Gminy Bogatynia aktualnej sytuacji w sprawie jakości wody dostarczanej przez BWiO S.A. i wyjaśnienia przyczyn zanieczyszczenia wody w dniu 26.06.2019r., ze względu na wagę sprawy, tj. zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz fakt, iż  projekt porządku obrad Burmistrza dodatkowo zawiera  działania podjęte przez Spółkę, podjęłam decyzję o zwołaniu Sesji
w najbliższym proponowanym terminie, tj. w dniu 01.07.2019 r.


Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni
Dorota Bojakowska