ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  11 lipca 2019r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej jakości wody na terenie Gminy Bogatynia.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 111.2019/
6.2. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogatynia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji /projekt nr 112.2019/
6.3 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników sądów powszechnych /projekt nr 103.2019/
6.4. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bogatyni, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 114.2019/
6.5. w sprawie zmiany Uchwały  Nr  I/10/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. Zdrowia, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania / projekt nr 115.2019/ 
6.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 104.2019/
6.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 105.2019/
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska