ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  09 września 2019r. o godz.10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.
4.Informacja o stanie podmiotu gospodarczego Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Bogatyni na dzień 29 lipca 2019r.
5.Podjęcie uchwał:
5.1.  w sprawie zmian budżetu na 2019 rok /projekt nr 133.2019/
5.2. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Bogatynia za pomocą instrumentu płatniczego  /projekt nr 125.2019/
5.3. w sprawie zmiany do Uchwały nr X/73/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogatynia w 2019 roku /projekt nr 116.2019/
5.4. w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego /projekt nr 129.2019/
5.5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 126.2019/
5.6. w sprawie wyrażenia zgody/odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy /projekt nr 132.2019/
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 119.2019/
5.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy/ projekt nr 121.2019/ 
5.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 122.2019/
5.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 120.2019/
5.11. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 123.2019/
5.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr  127.2019/
5.13. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 130.2019/
5.14. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 131.2019/
5.15. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy / projekt nr 118.2019/
5.16. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy / projekt nr 124.2019/
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska