ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 17 października 2019r. o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.
4.Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2019 roku.
5.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2019 roku.
6.Informacja bieżąca oraz sprawozdania za 2018 rok nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego.
7.Podjęcie uchwał:
7.1.zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 147.2019/
7.2.w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 128.2019/
7.3.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 /projekt nr 140.2019/
7.4.w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 141.2019/
7.5.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 136.2019/
7.6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy / projekt 139.2019/
7.7.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 142.2019/
7.8.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 143.2019/
7.9.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 144.2019/
7.10.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 146.2019/
7.11.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy najmu garażu /projekt nr 145.2019/
7.12.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 148.2019/
7.13.w sprawie skargi Pana Z.J. na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 138.2019/
8.Sprawy różne, wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska