Bogatynia, dnia 07.10.2019 r.

OGŁOSZENIE
       
Na  podstawie art. 13, 37, 38 oraz 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2018r. poz. 2204 z  późn. zm.) 
BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony


    na  sprzedaż    lokalu  mieszalnego  nr 11,  położonego  w budynku  mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 37b, na  III  piętrze, składającego się  z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow.  32,60 m2 . Lokal położony jest na nieruchomości stanowiącej działki oznaczone nr ewid. 72/3 i 72/4 AM 6 obr. 022503_4.0003 Bogatynia III będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni w udziale 1/1 zabudowane budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Działki gruntu stanowią  własność Gminy Bogatynia.
    Budynek stanowi odrębną nieruchomość Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni. Dla przedmiotowego lokalu ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Bogatyni przy ul. M. Skłodowskiej Curie 37 b jest Gmina Bogatynia  w udziale 1/1 zgodnie z postanowienie Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. Do lokalu przynależy piwnica.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bogatynia działki o nr ewid. 72/3 i 72/4 AM 6 obr. 022503_4.0003 Bogatynia III przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o skoncentrowanych układach zabudowy – symbol MW 3
Lokal posiada niezależne wejście z przedpokoju do wszystkich pomieszczeń. Pomieszczenia kuchenne ostatni lokator przegrodził trwałą ścianką. W części z oknem urządzono mały pokój. Stan techniczny lokalu dobry. Posadzki w lokalu pokryte panelami i płytkami. Tynki wewnętrzne w stanie dobrym. Ściany malowane, stolarka okienna z PCV w stanie dobrym, drzwiowa płytowa w stanie dobrym. Drzwi wejściowe  do lokalu płytowe pełne w stanie dobrym. Instalacje  w lokalu sprawne, w stanie dobrym. Urządzenia techniczno-sanitarne w stanie złym, kwalifikują się do wymiany. Lokal mieszkalny wyposażony w następujące instalacje: energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o i c.w, wentylacji grawitacyjnej.

CENA WYWOŁAWCZA LOKALU  99 000,00 zł

    Przetarg odbędzie się  w dniu 12.11.2019.r.  o godz. 10:00   w Sali konferencyjnej (I piętro), Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.  Warunkiem  przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 10% ceny wywoławczej  tj. 9 900,00 zł w pieniądzu przelewem  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni –  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Bogatyni, ul. II Armii WP 1,  Nr rachunku  21 1020 2137 0000 9902 0118 2005. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium na przetarg na lokal mieszkalny nr 11 ul. Marii Skłodowskiej Curie 37b” najpóźniej do dnia 07.11.2019r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:  

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
-  w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.   
   Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.  Przyszły nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym lokalu mieszkalnego i w przyszłości nie będzie występował przeciwko Gminie Bogatynia  z żadnymi roszczeniami z tego tytułu. Niniejszy zapis zostanie zawarty w umowie sprzedaży przedmiotowego lokalu.
   Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na BIP, stronie internetowej gminy Bogatynia www.bogatynia.pl oraz
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 na tablicy ogłoszeń w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu. 
   Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni – Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania  Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych pod nr telefonu (075) 25 340-341.