Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

 

o g ł a s z a

 

I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, określonej poniżej :

Lp

 

Położenie

nieruchomości

 

     oznaczenie

     geodezyjne

pow.

 

w m2

przeznacz.w planie zagospodarowania

przestrzennego

 

KW

       cena

  wywoławcza

nieruchomości*

wadium

 

dz

AM

obr

1

Białopole

 

42/5

 

1

Białopole

 

1800

 

tereny odkrywkowej eksploatacji górniczej, zwałowania wewnętrznego i rekultywacji symbol PE 

JG1Z

/00016922/5

 

200 000,00 zł

20 000,00 zł

* zwolniona z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 10 a ustawy o podatku od towarów i usług)

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności do ww. nieruchomości.

(płatne w pieniądzu 100% wylicytowanej ceny nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego).

 

Działka  stanowi w całości klaso użytek – droga. Zabudowana nawierzchnią asfaltową, rok wybudowania nawierzchni lata 80-90 XXw., długość drogi ok. 250m., szerokość ok. 3m. Powierzchnia wykonanej nawierzchni ok. 750 m2.

Stopień zużycia technicznego nawierzchni został oceniony na 30 %. Działka zlokalizowana  w granicach terenu i obszaru górniczego, w granicach projektowanych  terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego KWB Turów.

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Przetarg odbędzie  się  w  dniu 14.11.2019r. o godz.  10.00  w siedzibie Urzędu Miasta
i   Gminy w Bogatyni  na Sali konferencyjnej przy ul. Daszyńskiego 1 ( I piętro).

 

Wadium, w   pieniądzu,  w wysokości określonej jak wyżej należy wpłacić do dnia  08.11.2019 r. 

na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  Oddział w Bogatyni , ul. II Armii WP 1,  Nr rachunku  21 1020 2137 0000 9902 0118 2005.

W tytule przelewu należy wpisać: „ wadium na przetarg nieruchomości działka nr 42/5 AM 1 obr. Białopole”

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału    w przetargu.

 

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku lub poczty.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości , pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

 

Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez osobę wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy bądź nie stawienia się bez usprawiedliwienia,
w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej została powiadomiona przez organizatora przetargu.

 

Bliższych  informacji  na  temat  przetargu  udziela  Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych Tel.075 77 25 341.

 

Przyszły nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i w przyszłości nie będzie występował przeciwko Gminie Bogatynia  z żadnymi roszczeniami z tego tytułu.

Niniejszy zapis zostanie zawarty w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia  o przetargu.

 

Gmina Bogatynia może okazać granice nieruchomości na koszt nabywcy nieruchomości. Gmina Bogatynia sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Zgorzeleckiego.

 

Na nabywcy spoczywają koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości.

 

 

 

                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia