ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2019r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwały w sprawie:
2.1.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok /projekt nr 174.2019/
3.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Tracz