ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla I grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia. /projekt nr 178.2019/
3.2. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym gminy /projekt nr 181.2019/
3.3. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia /projekt nr 177.2019/
3.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy. /projekt nr 176.2019/
3.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 175.2019/
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Tracz