ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. o godz. 08.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały:
3.1. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 185.2019/
3.2. w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Sportu, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 186.2019/
3.3. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 187.2019/
3.4. w sprawie wyboru Przewodniczącego/j Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 188.2019/
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Bogatyni

Ryszard Morawski