ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2020r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1.  w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok /projekt nr 244.2020/                       
3.2. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /projekt nr 227.2020/
3.3. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /projekt nr 228.2020/
3.4. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych /projekt nr  229.2020/
3.5. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bogatynia zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Bogatynia realizacji zadania pn. „Utrzymanie odcinków dróg wojewódzkich nr 352 w km od 26+866 do km 35+388 i 354 w km 8+319 do km 9+274, oraz udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu od Gminy Bogatynia na utrzymanie tych odcinków dróg, w wysokości: 99 055,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) /projekt nr 231.2020/
3.6.w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na 2020-2022”  /projekt nr 243.2020/
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie sytuacji na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w związku z wirusem SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Oliasz