ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 20 maja 2020r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 222.2020/                       
3.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy najmu garażu /projekt nr 223.2020/
3.3. w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 224.2020/
3.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego /projekt nr 226.2020/
3.5. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /projekt nr 227.2020/
3.6. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /projekt nr 228.2020/
3.7. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogatynia w 2020 roku /projekt nr 232.2020/
3.8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/130/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 233.2020/
3.9. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Bogatynia /projekt nr 234.2020/
3.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 230.2020/
3.11. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 248.2020/
3.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 245.2020/
3.13. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 235.2020/
3.14. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 236.2020/
3.15. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 237.2020/
3.16. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 238.2020/
3.17. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 239.2020/
3.18. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 240.2020/
3.19. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 241.2020/
3.20. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 246.2020/
3.21. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 247.2020/
3.22. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 249.2020/
3.23. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 250.2020/
3.24. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019” /projekt nr 251.2020/
3.25. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku /projekt nr 252.2020/
3.26. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Przedsiębiorstwa Górnictwa Energetycznego Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na rzecz Gminy Bogatynia. /projekt nr 253.2020/
3.27. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi /projekt nr 255.2020/
3.28. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności /projekt nr 256.2020/
3.29. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 257.2020/
3.30. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 258.2020/
3.31. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XXX/176/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 261.2020/
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Artur Oliasz