ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 9 lipca 2020r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3.Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Bogatynia
4. Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu /projekt nr 274.2020/
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 271.2020/
5.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 275.2020/
5.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 276.2020/
5.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 277.2020/
5.6. w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy Bogatynia /projekt nr 278.2020/
6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
7. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejsiej
Artur Oliasz