Uchwała Nr 2
Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bogatyni
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bogatyni, powołanej do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 9 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), Miejska Komisja do spraw Referendum w Bogatyni

uchwala, co następuje:

§ 1.

Pani Marta Bąk została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bogatyni, powołanej do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 9 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bogatyni

/-/ Ewa Renata Duda