Uchwała Nr 3
Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bogatyni
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bogatyni, powołanej do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 9 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1319), Miejska Komisja do spraw Referendum w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bogatyni w osobie Pana Tomasza Kuczaja.

§ 2.

Zadania Pełnomocnika określone są w załączniku do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<>

Przewodniczący
Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Bogatyni

/-/ Ewa Renata Duda