Spis Rolny 2020

„Spiszmy się jak na rolników przystało!”

 

1.    Termin przeprowadzenia spisu rolnego:

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

2. Obowiązek przekazania danych:

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

3.    Podstawa prawna przeprowadzenia spisu rolnego:

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia  rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (Dz. Urz. L 200 z 7.8.2018), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

4.    Kto podlega spisowi rolnemu?

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

1.        osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy, tj.:

  • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
  • 0,5 ha – dla krzewów owocowych,
  • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
  • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
  • 0,5 ha – dla chmielu,
  • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
  • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
  • 0,1 ha – dla tytoniu,
  • 5 sztuk – dla bydła ogółem,
  • 20 sztuk– dla świń ogółem,
  • 5 sztuk – dla loch,
  • 20 sztuk – dla owiec ogółem,
  • 20 sztuk – dla kóz ogółem,
  • 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
  • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
  • 20 pni dla pszczół;

2.        osoby prawne;

3.        jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

 

5.        Czego będą dotyczyć dane zbierane w ramach spisu rolnego?

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.:

·           cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,

·           sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,

·           struktury dochodów,

·           aktywności ekonomicznej,

·           sposobu użytkowania gruntów,

·           powierzchni zasiewów, nawożenia,

·           zastosowania środków ochrony roślin,

·           pogłowia zwierząt gospodarskich,

·           chowu i hodowli ryb,

·           budynków gospodarskich,

·           maszyn i urządzeń rolniczych.

 

6.      Sposób przeprowadzenia spisu:

Spis rolny przeprowadzony zostanie w następujących formach:

 • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;

Dodatkowo, w celu realizacji samospisu, w urzędzie naszej gminy,  w budynku przy ul. 1 Maja 29 na parterze wydzielono komputer umożliwiający samospisanie.  Pomoc merytoryczną przy samospisie zapewniają członkowie Gminnego Biura Spisowego.

 • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego,
 • bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rachmistrz terenowy przeprowadzi wywiady ustne, spisując podane przez Państwa dane na specjalnym urządzeniu mobilnym połączonym internetowo z serwerem centralnym. Rachmistrz legitymuje się specjalna legitymacją, a dodatkowo można go zweryfikować poprzez kontakt telefoniczny z Gminnym Biurem Spisowym. statystycznej

 

7.      Bezpieczeństwo danych:

Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 443).

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie pouczani są o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie oraz składają pisemne przyrzeczenie
o następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Do zachowania tajemnicy statystycznej również zobowiązani są wszyscy członkowie Gminnych Biur Spisowych.

8.        Cel spisu rolnego:

Celem spisu rolnego jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych
i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi.

Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.

9.        Dodatkowe informacje:

Na terenie gminy Bogatynia pracami spisowymi kieruje Burmistrz – jako Gminny Komisarz Spisowy przy pomocy Gminnego Biura Spisowego, utworzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Nr 80/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Siedziba Gminnego Biura Spisowego:

Budynek Urzędu Miasta i  Gminy w Bogatyni (parter) ul. 1 Maja 29.

Kontakt telefoniczny:

Gminne Biuro Spisowe 75 77 25 330,  75 77 25 383,  75 77 25 125

Koordynator Gminny 75 77 25 176

Zastępca Gminnego komisarza Spisowego  75 77 25 104

 

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl