ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 15 września 2020r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja w sprawie aktualnej sytuacji w Gminie Bogatynia.
4.Informacja dotycząca przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Bogatyni.
5.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2019 rok.
6.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2020 roku. 
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie wyrażenia zgody na najem i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 311.2020/
8.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
9.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
10.Sprawy różne, wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Oliasz