ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał:
2.1. w sprawie przystąpienia do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w okresie 2021 – 2027 /projekt nr 319.2020/
2.2. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni nr XLI/250/20 z 9 lipca 2020 r. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” /projekt nr 320.2020/
3. Zamknięcie obrad. 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Artur Oliasz