ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał:
2.1. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok /projekt nr 323.2020/ 
2.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata  2020 – 2028 /projekt nr 324.2020/
2.3 w sprawie przystąpienie do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego zrzeszonymi w ramach Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w związku z deklaracją pn. Łużycki Zielony Ład /projekt nr 325.2020/
3. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Artur Oliasz