ZARZĄDZENIE Nr  159/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 03 listopada 2020 r.

 
w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola


Na podstawie art. 68 ust. 9 w zw. z  art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  w związku z usprawiedliwioną   nieobecnością dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni, zarządzam co następuje:

§1

Powierzam Pani Beacie Czesnakowskiej okresowe pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni na okres usprawiedliwionej nieobecności dyrektora przedszkola.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.