ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Proponowany porządek obrad

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bogatynia za rok szkolny 2019/2020
5.Sprawozdanie z działalności Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny na 2019 rok.
6. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych. 
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/183/20 z dnia 20 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/214/20 z dnia 7 maja 2020 r. /projekt nr 322.2020/
7.2 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy na lokal użytkowy /projekt nr 329.2020/
7.3 w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  /projekt nr 330.2020/
7.4 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu./projekt nr 331.2020/
7.5 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie roku na 2021 rok” /projekt nr 332.2020/
7.6 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023 /projekt nr 333.2020/
7.7 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia /projekt nr 334.2020/
7.8 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 335.2020/
7.9 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi /projekt nr 336.2020/
7.10 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek                   o określonej pojemności /projekt nr 337.2020/
7.11 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 338.2020/
7.12 w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej /projekt nr 339.2020/
7.13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Bogatynia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /projekt nr 340.2020/
7.14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok /projekt nr 341.2020/
7.15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok /projekt nr 342.2020/
7.16 w sprawie zmiany Uchwały XLI/255/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy Bogatynia /projekt nr 343.2020/
8.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia.
9.Sprawy różne, wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Artur Oliasz