Zarządzenie Nr 172/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, w następującym składzie:

 

Małgorzata Król – przewodnicząca komisji

 

 

Katarzyna Chmielarczyk – zastępca przewodniczącej

 

 

Paweł Hasiuk – członek komisji

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji.

 

§ 3.

 

Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu swoich prac.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.