ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 8:00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty Kultury i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 19 z posiedzenia komisji w dniu 30.10.2020 r.
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bogatynia za rok szkolny 2019/2020
4.Sprawozdanie z działalności Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni za 2019 r.
5.Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2023 /projekt nr 333.2020/
6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie roku na 2021 rok” /projekt nr 332.2020/
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski