ZARZĄDZENIE Nr 167/20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 13 listopada 2020 roku


w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt. 1 Uchwały Nr XXXI/179/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1


1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.737.104,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 1.737.104,00 zł

§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.184.342,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 2.162.940,41 zł
- wydatki majątkowe kwota 21.402,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 447.238,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 415.238,41 zł
- wydatki majątkowe kwota 32.000,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2020 rok
- po stronie dochodów budżetowych                            178.069.694,74 zł
- po stronie wydatków budżetowych                            171.493.987,19 zł
- nadwyżka budżetu                                                           6.575.707,55 zł
- przychody budżetu                                                           1.655.093,25 zł
- rozchody budżetu                                                             8.230.800,80 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.