ZARZĄDZENIE NR 10/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym na  rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom odpowiednio przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.