Zarządzenie nr 16/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 28 stycznia 2021 roku

 

 

w sprawie powołania składu osobowego komisji do oceny pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o ujęcie zadań w Gminnym Programie Współpracy Transgranicznej oraz zaplanowanie środków na ich realizację w budżecie Gminy.

 

Na podstawie § 5 pkt 4 w związku z § 43 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni tekst jednolity – Zarządzenie nr 203/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z 28 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ze zmianą Zarządzeniem nr 117/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z 31 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W celu sporządzenia oceny wniosków o ujęcie zadań w Gminnym Programie Współpracy Transgranicznej oraz zaplanowanie środków na ich realizację w budżecie Gminy, powołuję komisję w następującym składzie:

1)     Mirosław Drewniacki         - Przewodniczący

2)     Agnieszka Cisek                 - członek

3)     Elżbieta Gołaczyńska        - członek

4)     Irena Jarocka                       - członek

5)     Katarzyna Raszewska        - członek

6)     Adam Żebrowski                 - członek

 

§ 2

 

1.      Komisja sporządzi ocenę wniosku na formularzu – Karta oceny wniosku.

2.      Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół oceniający wnioski.

3.      Wyniki naboru wniosków zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

4.      Po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia środków finansowych na współpracę transgraniczną wnioskodawcy otrzymają informację dot. przyznanych środków oraz wskazanych zadań do realizacji, a także informację o konieczności złożenia w przedłożonym terminie Planu wydatków finansowo-rzeczowych na 2021 rok.

 

§ 3

 

1.      Komisja rozpocznie prace z dniem powołania.

2.      Komisja zakończy prace z dniem sporządzenia protokołu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.