ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Podjęcie uchwał:
2.1. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 348.2020/
2.1.1. przedstawienie projektu uchwały
2.1.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bogatynia przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok
2.1.3. przedstawienie opinii komisji stałych
2.1.4. głosowanie projektu uchwały
2.2. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok /projekt nr 347.2020/
2.2.1. przedstawienie projektu uchwały
2.2.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia projekcie budżetu gminy i miasta Bogatynia na rok 2021        
2.2.3. przedstawienie opinii komisji stałych
2.2.4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
2.2.5. głosowanie projektu uchwały
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni