ZARZĄDZENIE NR 20/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 2 lutego 2021 r.

 

w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  z 2020 r. poz. 1398, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401) oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak BZ-RM.6310.20.2021.MB (38) z dnia 12.01.2021 r. polecającą Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych  zarządza się, co następuje:     

 

§ 1. Wyznaczam Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni - na koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zwanym dalej „koordynatorem”.

 

§ 2. Do zadań koordynatora należy:

1)     organizacja transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w szczególności:

a)     osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio 

I grupę z ww. schorzeniami,

b)     osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień;

2)     organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji  o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia);

3)     współpraca z punktami szczepień zlokalizowanymi w Gminie Bogatynia;

4)     współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

 

§ 3. Dla celów koordynacji i organizacji zadań określonych w § 2 ustanawiam infolinię pod nr telefonu 75 77 72 407, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 — 15.00.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.