ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 5 marca 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Bogatyni oraz sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Bogatyni za 2020 rok.
4.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5.Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/315/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 393.2021/
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Bogatynia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Dolnośląskiego, dotyczących spraw paszportowych /projekt nr 396.2021/
5.3. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 stycznia 2021 r. dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Bogatyni do przyjęcia uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców przez władzę publiczną  w odniesieniu do szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 /projekt nr 397.2021/
6.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Artur Oliasz