Kontrole podmiotów wpisanych do rejestru działalności

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości

na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Podstawa prawa przeprowadzenia kontroli:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tematyka i zakres kontroli:

Spełnianie przez podmiot, wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, warunków tej działalności,

określonych w art. 9u w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .