Zarządzenie Nr 41/2021
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 12 marca 2021r.

w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego po zmarłym mieszkańcu Gminy Bogatynia

.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 43 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam, co następuje:

§ 1.


Celem niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad postępowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w związku z przekazywanymi przez banki informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego osób zmarłych, dla których Gmina Bogatynia była ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Bogatynia środków po zmarłych posiadaczach rachunków bankowych.

§ 2.
Wszcz

ęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji z banku, przekazanej Gminie Bogatynia zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1896), oraz z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).


§ 3.


1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa § 2, Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni podejmuje działania zmierzające do ustalenia przesłanek możliwości nabycia środków pozostawionych na rachunkach bankowych.
2. Czynności mające na celu nabycie środków na rzecz Gminy Bogatynia podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku bankowym są wyższe niż przewidywane koszty postępowania sądowego, które obejmować mogą również opłaty za ogłoszenie w piśmie poczytnym, tj. przekraczają kwotę 2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), powiększoną o ewentualne koszty opłat pocztowych ponoszonych w toku prowadzonej korespondencji.
3. W przypadku spełnienia przesłanki określonej w ust. 2 Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni podejmuje następujące czynności:
1) sprawdza czy informacja banku zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku - imię
i nazwisko, nr PESEL - i w razie potrzeby występuje o ich uzupełnienie;
2) sprawdza czy Gmina Bogatynia była ostatnim miejscem zamieszkania posiadacza rachunku bankowego;
3) występuje z wnioskami do właściwych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy o udostepnienie informacji i odpowiednich dokumentów, które należy przedstawić do sądu w przypadku kierowania wniosków o nabycie spadku lub w celu nawiązania korespondencji pozwalającej na uzyskanie informacji, czy osoba jako potencjalny spadkobierca zamierza podjąć działania co do środków pozostawionych na rachunku bankowym.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.


Procedura zostaje zakończona, gdy zajdzie co najmniej jedna z następujących przesłanek:
1) bank nie przekaże danych pozwalających na identyfikację zmarłego posiadacza rachunku bankowego i po skierowaniu zapytania do banku o uzupełnienie tych danych nie zostaną one przekazane;
2) Gmina Bogatynia nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
3) środki zgromadzone na rachunku bankowym zmarłego są niższe niż suma kosztów, które należy ponieść w celu wszczęcia postępowania;
4) gdy w toku postępowania sądowego okaże się, że zmarły posiadacz rachunku bankowego ma co najmniej jednego spadkobiercę uprawnionego do dziedziczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) gdy Gmina Bogatynia mając wiedzę o żyjących spadkobiercach zmarłych posiadaczy rachunków bankowych uzyska oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, że mają oni odpowiednie dokumenty pozwalające na odebranie spadku lub powzięli działania w celu jego nabycia.

§ 5.


W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych § 4, Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta w Bogatyni przekazuje sprawę do Radcy Prawnego, celem skierowania do właściwego sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego i przeprowadzenia postępowania spadkowego.

§ 6.


Traci moc Zarządzenie nr 107/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 08 lipca 2019 r. oraz Zarządzenie nr 161/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego po zmarłym mieszkańcu Gminy.

§ 7.


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 8.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania