Zarządzenie Nr 54.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 30.03.2021r.


w sprawie powołania składu osobowego Zespołu roboczego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027.

       
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.), Uchwały Nr L/333/20 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie przystąpienia
do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027 oraz w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i §5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:


§1

W celu przygotowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027, zwanej dalej Strategią rozwoju, powołuję Zespół roboczy ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027, zwany dalej Zespołem ds. opracowania projektu Strategii rozwoju, w składzie:

1) Wojciech Dobrołowicz  - Przewodniczący Zespołu
2) Lucyna Pędrak  - Członek Zespołu
3) Beata Skoryna  - Członek Zespołu
4) Monika Sawicka  - Członek Zespołu
5) Monika Żądeł   - Członek Zespołu
6) Karina Nowosad  - Członek Zespołu
7) Mariola Danielewska  - Członek Zespołu
8) Piotr Sudnik   - Członek Zespołu
9) Michał Andrzejewski  - Członek Zespołu
10) Rafał Ryż   - Członek Zespołu
11) Janusz Michalski  - Członek Zespołu
12) Mirosław Drewniacki  - Członek Zespołu

§2

1. Zadaniem Zespołu ds. opracowania projektu Strategii rozwoju jest przygotowanie projektu Strategii rozwoju, a w szczególności udział w spotkaniach i warsztatach mających na celu określenie:
1) problemów w zakresie rozwoju Gminy,
2) wizji i misji oraz celów strategicznych,
3) celów operacyjnych, zadań, programów,
4) systemu realizacji i ram finansowych,
5) systemu monitorowania realizacji założonych celów.
2. Zadaniem Zespołu ds. opracowania projektu Strategii rozwoju jest również zatwierdzenie opracowanych strategicznych rozstrzygnięć zawartych w projekcie Strategii rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027
do konsultacji społecznych oraz projektu Strategii rozwoju po konsultacjach społecznych.

§3

Zobowiązuje się Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia do merytorycznej współpracy z Zespołem ds. opracowania projektu Strategii rozwoju, a w szczególności do przekazywania niezbędnych do prac nad opracowaniem projektu Strategii rozwoju informacji i materiałów.

 

 

§4

W czasie prac Zespołu ds. opracowania projektu Strategii rozwoju mogą w nich brać udział niezbędni eksperci i specjaliści oraz osoby spoza składu, w szczególności reprezentujące istotnych dla rozwoju Gminy partnerów społeczno-gospodarczych, zaproszeni do współpracy przez Przewodniczącego Zespołu.

§5

Opracowany projekt Strategii rozwoju podlegać będzie zatwierdzeniu w drodze odrębnej uchwały, przez Radę Miejską w Bogatyni.

§ 6

Z dniem uchwalenia Strategii rozwoju Zespół ds. opracowania Strategii rozwoju ulega rozwiązaniu.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.