Uchwała Nr V / 40 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 4 marca 2003 roku

w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej


Na podstawie art. 70, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Wobec złożenia rezygnacji odwołuje się Pana Janusza Sontowskiego jako przedstawiciela Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

§ 2

Powołuje się Pana Pawła Body jako przedstawiciela Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.