ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w trybie online się w dniu 30 kwietnia 2021 r.
o godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał:
2.1. Projekt uchwały w sprawie w sprawie  zmian budżetu gminy na 2021 rok /projekt nr 422.2021/
2.2. Projekt uchwały w sprawie w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 423.2021/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Artur Oliasz