Uchwała Nr VII / 48 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 25 kwietnia 2003 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Bogatyni


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 136, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) oraz § 87 Statutu Gminy i Miasta w Bogatyni, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2002r. oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2002.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.