ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 47 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
3.Wniosek IM.146.12.2021.JM w sprawie podjęcia decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych Pani M.B.
4.Wydanie opinii w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r.
5.Wydanie opinii w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
6.Uchwała Nr VII/58/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2020 rok.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk