ZARZĄDZENIE NR 85.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 21.05.2021 r.

w sprawie określenia zasad oraz ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Bogatynia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

§ 1


Zarządzenie określa zasady oraz stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Bogatynia. Drogi te zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie są zaliczone do żadnych kategorii dróg publicznych.

§ 2


1. Zasady zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Bogatynia zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Bogatynia zostały określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Uzgodnienia lokalizacyjne i umowy dzierżawy przygotowuje Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji.
2. Służebność przesyłu ustala Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego.
3. Za wystawianie faktur VAT w oparciu o umowę dzierżawy odpowiada Wydział Finansowo-Budżetowy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do umów dzierżawy zawartych po tym dniu.