ZARZĄDZENIE NR 90/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 25 maja 2021 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bogatynia
oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się Regulamin przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bogatynia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§4

Traci moc Zarządzenie nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury Gminy Bogatynia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.