Zarządzenie nr 95.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 

z dnia 28.05.2021r.

 

 

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu przetarg nieograniczony.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) oraz §5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:

§1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. Wykonywanie stałych czynności związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Mieście i Gminie Bogatynia, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1)      Aleksandra Kołodyńska - Wojciechowska                          - Przewodniczący;

2)      Monika Żądeł                                                                   - Z-ca Przewodniczącego;

3)      Piotr Wysocki                                                                    - Sekretarz Komisji;

4)      Grażyna Staliś                                                                  - Członek Komisji;

5)      Michał Andrzejewski                                                         - Członek Komisji.

§2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym zarządzeniem nr 185/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 października 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

§3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

§4

1.   Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.   Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem rozstrzygnięcia postępowania.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.